Tuần 22 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 16, 17
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, vui học trang 18, 19
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, vui học trang 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa