Tuần 22 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 2: Tìm tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi có nghĩa như sau:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 17, 18
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, vui học trang 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào từng ô trống cho phù hợp.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa