Tuần 21 - Sáng tạo


Luyện từ và câu - Tuần 21 Trang 12

1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây : Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cở rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi!


Chính tả - Tuần 21 Trang 12

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:


Chính tả - Tuần 21 Trang 15

Giải bài tập Chính tả - Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 21 Trang 15

1. Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi tranh nghề nghiệp và công việc của những người trí thức.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến