Tuần 21 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 1. Huy vẽ một hình trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Tính diện tích hình vẽ.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 14, 15, 16

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 14, 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đánh dấu (X) vào ô trống dưới các hình hộp chữ nhật trong các hình dưới đây.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến