Tuần 21 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11 với lời giải chi tiết. Câu 1.Tính nhẩm : 3000 + 6000 = ... 4000 + 500 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính nhẩm : 5000 - 3000 = .... 8000 - 6000 = ... 7200 - 2000 = ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến