Tuần 21 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bó có 5 củ cà rốt...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 13, 14, 15

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 13, 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến