Tuần 21 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 11, 12, 13
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3 trang 11, 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu sau


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 13, 14
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 4, 5, 6, vui học trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 4: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để hoàn thiện câu


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa