Tuần 21 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11, 12

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền ch hoặc tr vào chỗ trống:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 12, 13, 14

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, vui học trang 12, 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 7: Viết lời đáp của em trong các trường hợp sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung