Tuần 20 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9, 10

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính: a) Chu vi hình tròn có đường kính 6dm ; b) Chu vi hình tròn có bán kính 12,5cm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 10, 11, 12

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 10, 11, 12 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính diện tích của hình tròn biết chu vi là 15,7m.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến