Tuần 20 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 với lời giải chi tiết. Câu 4 : Viết theo mẫu : a) Mẫu : 1 : 4 = 1/4 ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu) : Mẫu : 5 = 5/1 ; ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến