Tuần 20 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 5 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình vẽ bên : a) A là điểm ở giữa hai điểm B và C...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 9, 10

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 5. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến