Tuần 20 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 9 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết kết quả vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 10, 11

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 10, 11 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết vào chỗ chấm số thích hợp ....


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến