Tuần 20 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 9 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền iêc hay iêt vào chỗ trống?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 9, 10, 11
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7 trang 9, 10, 11 với lời giải chi tiết. Câu 5: Chọn cụm từ phù hợp để đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa