Tuần 2 - Thương người như thể thương thân


Chính tả - Tuần 2 trang 10

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 2: Mười năm cõng bạn đi học trang 10 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu chuyện sau:


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 11, 12

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 11, 12 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: tìm các từ ngữ a) Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại


Tập làm văn - Kể lại hành động của nhân vật trang 12, 13

Giải nhận xét, luyện tập bài Tập làm văn - Kể lại hành động của nhân vật trang 12, 13 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung truyện Bài văn bị điểm không (Tiếng Việt 4, tập một, trang 20 - 21), điền câu trả lời vào bảng sau :


Luyện từ và câu - Dấu hai chấm trang 13, 14, 15

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Dấu hai chấm trang 13, 14, 15 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm có tác dụng gì ? Đánh dấu X vào ô thích hợp :


Tập làm văn - Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 15, 16

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 15, 16 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung