Tuần 2 – Măng non


Chính tả - Tuần 2 trang 6
1. Viết vào chỗ trống trong bảng :


Luyện từ và câu - Tuần 2 trang 7
1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ:


Chính tả - Tuần 2 trang 8
Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2) :


Tập làm văn - Tuần 2 trang 10
Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến