Tuần 19 - Bốn mùa


Chính tả - Tuần 19 trang 1
(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :


Luyện từ và câu – Tuần 19 trang 2
1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa :


Chính tả - Tuần 19 trang 4
Giải bài tập Chính tả - Tuần 19 trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 19 trang 5
1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh dưới đây :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến