Tuần 19 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình bình hành ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến