Tuần 19 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính 2 + 5 + 4 = ... 7 + 8 + 5 = ... 6 + 2 + 9 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 5. Bài toán : Mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi 3 nhóm như thế có tất cả bao nhiêu bạn ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến