Tuần 19 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 7, 8

Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 19 câu 4, 5, 6, vui học trang 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 4. Đặt hai câu kể Ai làm gì? có sử dụng phép nhân hóa để nói về:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung