Tuần 19 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền l hoặc n vào chỗ trống?


Giải câu 5, 6, vui học trang 7
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, vui học trang 7 với lời giải chi tiết. Bài 5: Viết vào chỗ trống câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa