Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 1 trang 132

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 1 trang 132 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều:


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 2 trang 134, 135

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 2 trang 134, 135 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (M : Nguyễn Hiền rất có chí.):


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 3 trang 135

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 3 trang 135 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em hãy viết :


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 4 trang 136

Giải câu 1, 2, bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 4 trang 136 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về nội dung bài thơ Đôi que đan (Tiếng Việt 4, tập một, trang 175 - 176) :


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 5 trang 136, 137

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 5 trang 136, 137 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau:


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 6 trang 137, 138

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 6 trang 137, 138 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Cho đề tập làm văn sau : “Tả một đồ dùng học tập của em.”


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 7 trang 138, 139, 140

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 7 trang 138, 139, 140 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng nhất:


Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 8 trang 140

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 8 trang 140 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Cho đề bài sau : “Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích.”


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến