Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1


Tiết 1 - Tuần 18 trang 90
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương.


Tiết 2 - Tuần 18 trang 91
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.


Tiết 3 - Tuần 18 trang 92
1. Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông.


Tiết 4 - Tuần 18 trang 93
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà


Tiết 5 - Tuần 18 trang 94
1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà.


Tiết 6 - Tuần 18 trang 96
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thành thị và nông thôn


Tiết 7 - Tuần 18 trang 97
A. Đọc thầm :


Tiết 8 - Tuần 18 trang 98
Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa