Tuần 17 - Vì hạnh phúc con người


Chính tả - Tuần 17 trang 118
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 17: Người mẹ của 51 đứa con trang 118 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần...


Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 119, 120, 121
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 119, 120, 121 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: a) Viết vào bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng. Biết rằng các từ đã được phân cách với nhau bởi dấu gạch xiên...


Tập làm văn – Ôn tập về viết đơn trang 121, 122
Giải câu 1, 2 bài tập Tập làm văn – Ôn tập về viết đơn trang 121, 122 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin học sau đây:


Luyện từ và câu – Ôn tập về câu trang 123, 124
Giải câu 1, 2 bài tập Luyện từ và câu – Ôn tập về câu trang 123, 124 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc mẩu chuyện vui Nghĩa của từ cũng (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 171) thực hiện các yêu cầu sau...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa