Tuần 17 - Thành thị và nông thôn


Chính tả - Tuần 17 trang 85
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :


Luyện từ và câu - Tuần 17 trang 86
1. Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây :


Chính tả - Tuần 17 trang 88
Viết vào chỗ trống trong bảng :


Tập làm văn - Tuần 17 trang 89
Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 138), em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa