Tuần 17 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 17 câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 với lời giải chi tiết. Câu 1.a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 60, 61
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 17 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 5. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : Hình chữ nhật có ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến