Tuần 16 - Thành thị và nông thôn


Chính tả - Tuần 16 trang 80
1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 16 trang 81
1. Điền vào chỗ trống :


Chính tả - Tuần 16 trang 82
1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :


Tập làm văn - Tuần 16 trang 83
1. Dựa theo truyện Kéo cây lúa lên, trả lời các câu hỏi dưới đây :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa