Tuần 16. Thành thị và nông thôn


Soạn bài Đôi bạn trang 130 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Đôi bạn trang 130 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ?


Kể chuyện: Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện bài Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Đề bài Dựa vào gợi ý dưới đây, kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn:


Soạn bài Về quê ngoại trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Về quê ngoại trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Hãy kể tên các sự vật và công việc: a) Thường thấy ở thành phố


Soạn bài Ba điều ước trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ba điều ước trang 135 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn?


Chính tả: Về quê ngoại trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2 Chính tả: Về quê ngoại trang 137 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?


Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên trang 138 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên trang 138 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại chuyện Kéo cây lúa lên


Chính tả: Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Đôi bạn trang 132 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến