Tuần 15 - Anh em một nhà


Chính tả - Tuần 15 trang 75
1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :


Luyện từ và câu - Tuần 15 trang 75
1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết


Chính tả - Tuần 15 trang 77
1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:


Tập làm văn - Tuần 15 trang 78
1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến