Tuần 15 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 52, 53
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 15 câu 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 53, 54, 55
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 15 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 53, 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết tiếp vào ô trống để hoàn thành bảng nhân (theo mẫu)...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến