Tuần 14 - Vì hạnh phúc con người


Chính tả - Tuần 14 trang 95, 96
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 14: Chuỗi ngọc lam trang 95, 96 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau :


Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 97, 98
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Các từ chị trong câu Chị(1) sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô ?


Tập làm văn - Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99, 100 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc Biên bản đại hội chi đội (Tiếng Việt 5, tập một, trang 140 -141), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau :


Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 100, 101
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về từ loại trang 100, 101 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Ghi các từ in đậm trong đoạn văn sau vào chỗ trống thích hợp trong bảng phân loại ở dưới :


Tập làm văn - Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 101
Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập làm biên bản cuộc họp (chuẩn bị cho bài luyện tập) trang 101 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Ghi lại biên bản một cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa