Tuần 14 - Anh em một nhà


Chính tả - Tuần 14 trang 70
1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 14 trang 71
1. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau .


Chính tả - Tuần 14 trang 72
1. Điền vào chỗ trống au hoặc âu :


Tập làm văn - Tuần 14 trang 73
1. Dựa theo truyện Tôi cũng như bác, trả lời các câu hỏi dưới đây :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến