Tuần 13 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 46, 47

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính : a) 9 x 5 + 9 = ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến