Tuần 13 - Cùng em học Toán 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 43 - Tuần 13 - Tiết 1
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 - Tiết 1. 14 trừ đi một số: 14 – 8. 34 – 8 - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 44, 45 - Tuần 13 - Tiết 2
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 - Tiết 2. 54 – 18. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến