Tuần 12 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 1, 2, 3, 4 trang 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Số ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đọc bảng chia 8, viết số thích hợp vào chỗ chấm ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa