Tuần 12 - Cùng em học Toán 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 40, 41 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 - Tiết 1. Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số: 13 – 5 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 41, 42 - Tuần 12 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - Tiết 2. 33 – 5. 53 – 15 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến