Tuần 11 - Quê hương


Chính tả - Tuần 11 trang 54
1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 11 trang 55
1. Viết lại những từ ngữ sau vào hai nhóm trong bảng : cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhở thương, yêu quỷ, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.


Chính tả - Tuần 11 trang 57
1. Điền vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 11 trang 57
Ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để tập nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa