Tuần 11 - Quê hương


Chính tả - Tuần 11 trang 54

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 11 trang 55

1. Viết lại những từ ngữ sau vào hai nhóm trong bảng : cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhở thương, yêu quỷ, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.


Chính tả - Tuần 11 trang 57

1. Điền vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 11 trang 57

Ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để tập nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến