Tuần 10 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 10 câu 1, 2, 3, 4 trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 1. Vẽ và viết tên đoạn thẳng vào bảng (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 37, 38
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 10 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 7 x 6 = ... ; 42 : 7 = ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến