Tuần 10 - Cùng em học Toán 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 34 - Tuần 10 - Tiết 1
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 - Tiết 1. Số tròn chục trừ đi một số - Tuần 10 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 35, 36 - Tuần 10 - Tiết 2
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 - Tiết 2. 11 trừ đi một số: 11 – 5. 31 – 5. 51 – 15 - Tuần 10 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến