Tuần 1 – Măng non


Chính tả - Tuần 1 trang 2

Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3

Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :


Chính tả - Tuần 1 trang 4

1. Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 1 trang 5

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến