Tuần 1 – Măng non


Chính tả - Tuần 1 trang 2
Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3
Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :


Chính tả - Tuần 1 trang 4
1. Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 1 trang 5
Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa