Tuần 1 - Em là học sinh


Chính tả - Tuần 1 trang 2

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:


Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:


Chính tả - Tuần 1 trang 4

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 1 trang 5

Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến