Tuần 1 - Em là học sinh


Chính tả - Tuần 1 trang 2
Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:


Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3
Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:


Chính tả - Tuần 1 trang 4
Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 1 trang 5
Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa