Tuần 1 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 1 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Nối (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 1 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 4. a) Đọc bài toán : Đầu năm học mới, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 345 quyển vở...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến