Tuần 1 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 1 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Nối (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 1 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 6, 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 4. a) Đọc bài toán : Đầu năm học mới, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 345 quyển vở...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa