Tự nhiên


Bài 40: Thực vật (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 40 trang 54, 55, 56 thực vật với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 41: Thân cây (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 41 trang 57, 58 thân cây với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 44: Rễ cây (tiếp theo) (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 44 trang 64 rễ cây (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 43: Rễ cây (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 43 trang 62, 63 rễ cây với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 42: Thân cây (tiếp theo) (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 42 trang 59, 60, 61 thân cây (tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 45: Lá cây (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 45 trang 65, 66 lá cây với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 47: Hoa (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 47 trang 69, 70 hoa với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 48: Quả (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 48 trang 71, 72 quả với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 46 trang 67, 68 khả năng kì diệu của lá cây với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 49: Động vật (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 49 trang 73, 73, 74 động vật với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 50: Côn trùng (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 50 trang 75 côn trùng với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 51: Tôm, cua (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 51 trang 76, 77 tôm, cua với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 52: Cá (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 52 trang 78, 79 cá với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 53: Chim (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 53 trang 80, 81 chim với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 54: Thú (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 54 trang 81, 82 thú với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 55: Thú ( tiếp theo) (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 55 trang 83 thú ( tiếp theo) với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 56-57 trang 84, 85 thực hành: Đi thăm thiên nhiên với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 58: Mặt trời (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 58 trang 86 mặt trời với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 59: Trái đất quả địa cầu (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 59 trang 87 trái đất quả địa cầu với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 60: Sự chuyển động của trái đất (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 1 trang 88 sự chuyển động của trái đất với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 61: Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 61 trang 89 trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 62: Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 62 trang 90 mặt trăng là vệ tinh của Trái đất với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 63 trang 91 ngày và đêm trên trái đất với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 64: Năm, tháng và mùa (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 64 trang 92 năm, tháng và mùa với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 65: Các đới khí hậu (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 65 trang 93 các đới khí hậu với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến