Review 4 Tiếng Anh 4 Mới


Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 2
- Ôn lại các chủ điểm đã học: kế hoạch đi chơi trong kỳ nghỉ, hỏi mua hàng hóa, giá cả; hỏi số điện thoại.


Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới
Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa