Review 4 Tiếng Anh 4 Mới


Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 2
- Ôn lại các chủ điểm đã học: kế hoạch đi chơi trong kỳ nghỉ, hỏi mua hàng hóa, giá cả; hỏi số điện thoại.


Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới
Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến