Review 3 Tiếng Anh 4 Mới


Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a clerk and works in an office. He likes drinking coffee for breakfast and drinking tea for dinner.


Short story Cat and Mouse 3 trang 38 SGK lớp 4 mới tập 2
Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó điền vào chỗ trống. She works in a school. Cô ấy làm việc ở trường học.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa