Review 2 Tiếng Anh 5 mới


Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới
3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.


Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 5 Mới
1. Những chú chuột đang làm gì? They're practising for Mouse Sports Day. Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến