Phần 3: Thực vật và động vật


Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84, 85, 86 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86, 87, 88 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88
Giải câu 1, 2, 3 Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88, 89, 90 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối khung chữ với hình cho phù hợp


Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91
Giải câu 1, 2 Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91, 92 VBT Khoa học 5. Câu 2: Sử dụng mũi tên để chỉ vào chồi trong các hình sau


Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92
Giải câu 1, 2, 3 Bài 55: Sự sinh sản của động vật trang 92, 93, 94 VBT Khoa học 5. Câu 3: Vẽ con vật mà em thích


Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95, 96 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97
Giải câu 1, 2, 3 Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97, 98 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99
Giải câu 1, 2 Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim trang 99, 100 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100
Giải câu 1, 2, 3 Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100, 101 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102
Giải câu 1, 2, 3 Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102, 103 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 104
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 61: Ôn tập thực vật và động vật trang 104, 105, 106, 107 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối hình với ghi chú phù hợp


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa