Phần 2: Vật chất và năng lượng


Bài 20: Nước có những tính chất gì trang 30

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 20: Nước có những tính chất gì trang 30 VBT Khoa học 4. Câu 1: Quan sát hình 1 và hình 2 trang 42 SGK và hoàn thành bảng sau:


Bài 21: Ba thể của nước trang 32

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 21: Ba thể của nước trang 32 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? trang 34

Giải câu 1, 2, 3 Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? trang 34 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:


Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên trang 35

Giải câu 1 Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên trang 35 VBT Khoa học 4. Câu 1: Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của bạn (Sử dụng mũi tên và ghi chú)


Bài 24: Nước cần cho sự sống trang 36

Giải câu 1, 2, 3 Bài 24: Nước cần cho sự sống trang 36 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai


Bài 25: Nước bị ô nhiễm trang 37

Giải câu 1, 2 Bài 25: Nước bị ô nhiễm trang 37 VBT Khoa học 4. Câu 1: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp


Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm trang 38

Giải câu 1, 2 Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm trang 38, 39 VBT Khoa học 4. Câu 1: QUan sát hình 1 đến hình 8 trang 54, 55 SGK và hoàn thành bảng sau


Bài 27: Một số cách làm sạch nước trang 40

Giải câu 1, 2, 3 Bài 27: Một số cách làm sạch nước trang 40, 41 VBT Khoa học 4. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 28: Bảo vệ nguồn nước trang 41

Giải câu 1, 2, 3 Bài 28: Bảo vệ nguồn nước trang 41, 42 VBT Khoa học 4. Câu 3: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước


Bài 29: Tiết kiệm nước trang 43

Giải câu 1, 2, 3 Bài 29: Tiết kiệm nước trang 43, 44 VBT Khoa học 4. Câu 3: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước


Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? trang 45

Giải câu 1, 2 Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? trang 45 VBT Khoa học 4. Câu 2: Khoanh vào chữu cái trước câu trả lời đúng.


Bài 31: Không khí có những tính chất gì? trang 46

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 31: Không khí có những tính chất gì? trang 46 VBT Khoa học 4. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào? trang 47

Giải câu 1, 2, 3 Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào? trang 47 VBT Khoa học 4. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất


Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 48

Giải câu 1, 2, 3 Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 48, 49 VBT Khoa học 4. Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp


Bài 35: Không khí cần cho sự cháy trang 49

Giải câu 1, 2 Bài 35: Không khí cần cho sự cháy trang 49, 50 VBT Khoa học 4. Câu 1: Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng sau


Bài 36: Không khí cần cho sự sống trang 51

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài 36: Không khí cần cho sự sống trang 51, VBT Khoa học 4. Câu 6: Viết một số trường hợp người ta cần có bình ô-xi giúp để thở


Bài 37: Tại sao có gió? trang 52

Giải câu 1, 2, 3 Bài 37: Tại sao có gió? trang 52, 53 VBT Khoa học 4. Câu 3: Viết chữ Đ vào ô tróng trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai


Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão trang 53

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão trang 53, 54 VBT Khoa học 4. Câu 3: Dựa vào hình 5, 6 trang 77 SGK hãy viết về tác hại của bão


Bài 39: Không khí bị ô nhiễm trang 55

Giải câu 1, 2, 3 Bài 39: Không khí bị ô nhiễm trang 55, 56 VBT Khoa học 4. Câu 3: Hãy nhận xét về bầu không khí ở nơi em ở


Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch trang 56

Giải câu 1, 2 Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch trang 56, 57 VBT Khoa học 4. Câu 2: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch


Bài 41: Âm thanh bài 58

Giải câu 1, 2, 3 Bài 41: Âm thanh bài 58, 59 VBT Khoa học 4. Câu 2: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai


Bài 42: Sự lan truyền âm thanh trang 59

Giải câu 1, 2, 3 Bài 42: Sự lan truyền âm thanh trang 59, 60 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu đúng, chữ S vào ô trống trước câu sai


Bài 43 - 44: Âm thanh trong cuộc sống trang 60

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 43 - 44: Âm thanh trong cuộc sống trang 60, 61 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết ba ví dụ về âm thanh cần thiết cho cuộc sống của con người


Bài 45: Ánh sáng trang 62

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 45: Ánh sáng trang 62, 63 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 46: Bóng tối trang 63

Giải câu 1, 2 Bài 46: Bóng tối trang 63, 64 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung