Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo


Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo


Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng


Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung