Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời


Câu 1 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.


Câu 2 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.


Câu 3 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực


Câu 4 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sao Kim và sao Hoả, sao nào ở gần Mặt Trời hơn?


Câu 5 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Điều khiển khung nhìn để quan sát được toàn bộ quá trình Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và nhìn rõ được Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.


Câu 6 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung