Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm


Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)
Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)


Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây


Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?
Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?


Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí


Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?
Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?


Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?


Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?
Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?


Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?


Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta


Lí thuyết bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Gián đẻ trứng vào tủ, bướm đẻ trứng vào cây bắp cải, ếch đẻ trứng dưới ao hồ,...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa